הצהרה בנוגע לזכויות יוצרים

Copyright © 2013 Eli Lilly and Company

כל הזכויות שמורות.

הגנה על זכויות יוצרים

כל הדפים באתר זה ("האתר"), לרבות הנתונים, התכנים והמידע שהם מכילים, מוגנים על-ידי חוקי ההגנה על זכויות יוצרים או באמצעים אחרים ונמצאים בבעלותם של אלי לילי ישראל בע"מ ו/או החברות המסונפות לה (ביחד, " אלי לילי ") או של גורם צד שלישי, אשר התיר או העניק לאלי לילי את זכות השימוש בחומרים אלה. אלא אם כן נאמר אחרת בצורה מפורשת. אין להעתיק את החומרים שתקרא או תראה באתר זה ואין להשתמש בהם, למעט בהתאם להוראות המופיעות בתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש") או בהצהרה זו, או אם נתנה אלי לילי את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

אנו מתירים לך להדפיס דפים בודדים מן האתר, אלא אם כן נאמר אחרת בצורה מפורשת, וזאת לצורך שימוש אישי ובלתי מסחרי במסגרת הלימוד אודות השירותים או המוצרים שמספקת אלי לילי , או לצורך שימוש שאינו מסחרי בהקשר עם שירותי בריאות או השכלה בתחום. אם אתה איש מקצוע או ספק של שירותי בריאות, אתה רשאי להדפיס דפים בודדים מתוך האתר, אלא אם כן נאמר אחרת, ולשתף את המידע והחומרים עם אחרים. לא ניתנת לך כל הרשאה אחרת בנוגע לרישוי, מכירה, שמירה, שינוי או יצירת עבודות נגזרות מחומרים אלה. הענקת הרשאה זו אינה מהווה העברת בעלות ועל אף האמור בכל הוראה אחרת בהצהרה זו ו/או בתנאי השימוש אינך רשאי: להשתמש בחומרים למטרה מסחרית כלשהי או לצורך תצוגה בפומבי, להסיר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל סימן קנייני אחר מן החומרים, "לשקף" את החומרים על כל שרת אחר.

החברה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כל הצהרה, כי השימוש שתעשה בחומרים המוצגים באתר לא יהווה הפרה של זכויות צד שלישי כלשהו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אלי לילי מקפידה על קיום הוראות החוק ושמירה על זכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים). אם הנך סבור כי חומר המפורסם באתר מפר את זכויות היוצרים שלך, אנא פנה אלינו לכתובת חברת אלי לילי ישראל בע"מ רחוב שנקר 11 מגדלי גב ים 4 הרצליה פיתוח מיקוד 46120, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. בכל פניה כאמור מצדך אלא אם כן נאמר אחרת, יש לציין את הסיבה לסברה כי קיימת הפרה ופרטי קשר ברורים. כל הסמלילים, העיצובים והסימנים שמופיעים באתר הנם סימנים מסחריים שנמצאים בבעלות אלי לילי או שנמצאים בשימוש מתוקף רישיון שהוענק על-ידה. שימוש או שימוש לא נאות בסימנים אלה או במידע אחר אסורים בתכלית האיסור. אין לפרש דבר מן הנאמר במסמך זה, בין אם על דרך הרמיזה, ההשתק או בכל דרך אחרת, כהענקת רישיון או זכויות בפטנטים או בסימנים מסחריים של אלי לילי או של גורם צד שלישי. אין לפרש דבר מן הנאמר במסמך זה כהענקה של רישיון או חלק כלשהו בזכויות היוצרים של אלי לילי, למעט המקרים המפורטים מפורשות לעיל.

השימוש באתר מותנה בתנאי השימוש ובפרטיות כפי שמופיעים באתר.

למעלה
MTM5OTIy,MTM5OTc3,MTM5MDE0,MTM5OTUz,MTM5NjAx,MTM5NjMy,MTM5Mzk3,MTM5NDQx,MTM5NDQx,MTM5Njk0,MTM5NzQ4,MTM5NjQ5,MTM5ODky,MTM5NDEw,MTM5OTQ2,MTM5NDY1,MTM5OTkx,MTM5MDA0,MTM5MDEx,IDEzOTY0OQ==
MjAxOA==
MTM5OTIy-,MTM5OTc3-,MTM5MDE0-,MTM5OTUz-,MTM5NjAx-,MTM5NjMy-,MTM5Mzk3-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MDY3Njc2-,MTM5NzE3-,MTM5OTE1-,MTM5MDIx-,MTM5Njg3-,MTM5NzMx-,MTM5Nzg2-,MTM5NDQx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=,MTM5ODky-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDEw-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTQ2-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDY1-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTkx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDA0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDEx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5Njk0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NzQ4-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=