תנאי שימוש

 1. הסכמתכם

ברוכים הבאים לאתר זה, שהנו בבעלות אלי לילי ישראל בע"מ והגופים הקשורים אליה ("לילי"). נא קראו את תנאי השימוש הבאים ("תנאי השימוש") בקפידה בטרם תעשו שימוש באתר זה (שיכונה להלן גם "האתר") על מנת שתהיו מודעים לזכויות ולחובות החוקיים שלכם בקשר ללילי. באמצעות גלישה או שימוש באתר זה, הנכם מסכימים להיות מחויבים בתנאי השימוש הבאים, במדיניות הפרטיות ובמדיניות ה-cookies ("קוקי" או "קוקיז") של לילי, כמפורט בסעיף 9 לתנאי שימוש אלה ("מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיז"), הצהרת זכויות יוצרים וכל החוקים והתקנות החלים. הנכם מוותרים בזה על כל הזכויות החלות לדרוש חתימה מקורית (שאינה אלקטרונית) או מסירה או אחזקה בתיעוד שאינו אלקטרוני, ככל שהדבר אינו אסור על פי הדין החל. אם אינכם מסכימים לתנאי שימוש אלה, אנא אל תגלשו לאתר ואל תעשו בו שימוש.

 1. הגבלות

לילי נמצאת בישראל. אתר זה מיועד לשימושם הבלעדי של תושבי ישראל. לילי אינה מתחייבת שהחומרים באתר זה מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים. גישה לתכנים (כהגדרתם להלן) עשויה שלא להיות חוקית על ידי אנשים מסוימים או במדינות מסוימות מחוץ לישראל. אם הנכם גולשים לאתר מחוץ לישראל, הנכם עושים זאת על אחריותכם בלבד ונושאים במלוא האחריות לקיים את הדין החל בשטח השיפוט שלכם.

 1. קטינים

עליכם להיות מודעים לכך שאתר זה לא נועד ולא תוכנן למשוך אליו אנשים מתחת לגיל 18. איננו אוספים מידע  אישי מאדם כלשהו שאנו יודעים לגביו הלכה למעשה כי הנו מתחת לגיל 18.

 1. שימוש במידע וגילויו

אלא אם נאמר באופן מפורש אחרת, באתר זה, אם הנכם מוסרים לנו מידע כלשהו, ובכלל זה הערות, מסרים, הצעות, רעיונות, תכתובות, שרטוטים/ ציורים, גרפיקה, קונספטים או מידע אחר, הנכם מוסרים לנו מידע זה וכל זכויותיכם בו, ללילי, ללא חיוב ומידע כאמור ייחשב כמידע שאינו סודי ולילי לא תהיה מחויבת בשום צורה בקשר למידע כאמור והיא תהיה רשאית לשכפלו, לעשות בו שימוש, לגלות אותו ולהפיץ את המידע הנ"ל לאחרים ללא כל מגבלה מלבד המגבלות שנקבעו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 וכל חוק או תקנה רלוונטיים המתייחסים לפרטיות, ללא הסכמתכם וללא כל תשלום שיגיע אליך או למישהו אחר. לילי תהיה חופשיה לעשות שימוש בכל ידע או שיטות הכלולים במידע כאמור לכל מטרה שהיא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים תוך שילוב מידע כאמור. דבר זה נכון בין אם הנכם מעבירים לנו מידע כאמור באמצעות הדוא"ל, באמצעות טופס באתר, בלוח מודעות או בכל צורה אחרת. לילי רשאית מעת לעת, לפקח, לבקר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או למחות פרסומים כלשהם שהנכם מעלים לאתר. ואולם, לילי אינה מחויבת לעשות כן. 

 1. שימוש באתר / אבטחה

הנכם מסכימים לא להגיש או לשדר שום מידע שאינו חוקי, מאיים, מהווה לשון הרע, דיבה, מגונה, פורנוגרפי, גס או עלול באופן אחר להפר כל חוק, תקנה או כלל. הנכם אחראיים באופן בלעדי לחומר כלשהו אותו הנכם מעלים לאתר. הנכם מוסיפים ומסכימים שלא להעלות לאתר, להעביר בדוא"ל, לשדר, להפיץ או לפרסם בדרך אחרת באמצעות האתר חומר כלשהו המפריע לפעולתו הרגילה של האתר ובכלל זה פרסום או שידור בדרך אחרת של חומר שאינו קשור לנושא הנדון או המגביל או המעכב בדרך אחרת משתמש כלשהו משימוש באתר.

 1. חשבון

על מנת לקבל גישה מלאה לאתר, הנכם עשויים להידרש להשלים הליך רישום ("חשבון"). אתם אחראיים לשמירת הסודיות של חשבונכם ועל הסיסמא להגבלת הגישה למחשב שלכם. הנכם מקבלים על עצמכם אחריות לכל הפעולות שיבוצעו מהחשבון שלכם או תחת סיסמתכם ושימוש כאמור ייחשב לשימוש שנעשה על ידכם. אתם תבטיחו שכל השימוש בחשבון שלכם יעלה בקנה אחד לחלוטין עם תנאי שימוש אלה. העברת החשבון מכם לאדם אחר אסורה בתכלית האיסור. עליכם להודיע ללילי באופן מיידי על כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבון שלכם. אם ברצונכם למחוק את החשבון שלכם תוכלו לשלוח דוא"ל בקשה לכך ללילי בכתובת:il_privacy@lists.lilly.com .

 1. זכויות קניין רוחני

(i) התכנים של האתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המלל, המסמכים, המאמרים, העלונים, התיאורים, המוצרים, התוכנה, הגרפיקה, הצילומים, הצלילים, הסרטונים, המאפיינים והשירותים האינטראקטיביים (שיכונו יחדיו: "התוכן") (ii) סימני המסחר , שימני שירות וסמלילים (לוגו) המופיעים כאן ("הסימנים"), הנם רכושה של לילי ו/או מעניקי הרישיון שלה ועשויים להיות מוגנים בחוקים ואמנות רלוונטיות של זכויות יוצרים או קניין רוחני אחר. כל יתר כל יתר סימני המסחר, סימני השירות והסמלילים המופיעים באתר הנם סימני מסחר, סימני שירות או סלילים של בעליהם בהתאמה. לילי שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוקנו לה באופן מפורש באתר ובתכנים.

התכנים באתר ניתנים לכם לידיעתכם ולשימושכם האישי בלבד ואין לעשות בהם שימוש, לשנותם, להעתיקם, להפיצם, לשדרם, להציגם , למוכרם, לתת רישיון לשימוש בהם, לבצע בהם דה- קומפילציה או שימוש אחר לכל מטרה שהיא, מבלי לקבל את הסכמתנו לכך מראש ובכתב. אם תורידו או תדפיסו עותק מהתוכן, עליכם לשמור על כל הודעות זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות המופיעות בתוכן זה.

 1. קישורים

כמשאב למבקרים באתרנו, אתר זה מספק קישורים לאתרים אחרים. ואולם, בגלל שלילי אינה שולטת בתוכן של האתרים האחרים אליהם היא עשויה לקשר, ועקב טבעם המשתנה תדיר של אתרים כאמור, לילי אינה נושאת באחריות לתוכן, לנהלים או לסטנדרטים של אתרים השייכים לצד שלישי. לילי אינה מאשרת את התוכן בשום אתר של צד שלישי. לילי אינה נושאת באחריות לתוכן של אתרי צד שלישי אליהם היא פרסמה קישור, אתרים המופיעים במסגרת האתר, או פרסומים של צד שלישי, ואינה מציגה מצגים כלשהם באשר לתוכנם או לדיוקם. השימוש שלך באתרים השייכים לצד שלישי יערך על אחריותכם בלבד ובכפוף לתניות ולתנאי השימוש של אתרים כאמור. הנכם משחררים בזה את לילי באופן מפורש מכל אחריות ומאחריות כלשהי הנובעת כתוצאה משימושכם באתר צד שלישי כלשהו. בהתאם לכך, אנו מעודדים אתכם לקרוא את התניות והתנאים וכן את מדיניות הפרטיות של כל אתר צד שלישי בו הנכם בוחרים לגלוש.

 1. פרטיות

אנו נעשה שימוש בכל מידע אישי אותו אנו עשויים לאסוף או לקבל בקשר לאתר בהתאם למדיניות הפרטיות והקוקיז שלנו, הזמינה לעיון בכתובת [מדיניות פרטיות וקוקיז]. הנכם מסכימים כי אנו רשאים לעשות שימוש במידע האישי אותו הנכם מספקים או להפוך אותו זמין עבורנו בהתאם למדיניות הפרטיות והקוקיז. 

 1. הגבלת החבות

אתר זה והתוכן שלו ניתנים על בסיס "כפי שקיים" (“AS IS”) ו- "כפי שזמין" (“AS AVALBLE”). לילי, מעניקי הרישיון שלה והספקים שלה, במידה המרבית המותרת על פי דין, מחריגים כל אחריות ואחריות כלשהי, בין מפורשת ובין משתמעת, על פי דין או אחרת, ובייחוד, לילי, מעניקי הרישיון שלה וספקיה אינם מציגים שום מצג או מתחייבים בכל התחייבות לגבי הדיוק, האמינות, השלמות, ההתאמה או העדכון במועד של התוכן, התוכנה, המלל, הגרפיקה, הכלים, הקישורים או התקשורת המסופקים באתר או באמצעות השימוש בו או בכל אתר או אתרים ה"מקושרים" לאתר זה. בעת השימוש באתר, מידע יועבר במדיה שמחוץ לשליטה ולשטח השיפוט של לילי ושל הספקים שלה. לילי אינה מתחייבת שהאתר יהיה זמין, ללא הפרעה, ללא שגיאות או ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

למעט כפי שנקבע באופן מפורש במדיניות הפרטיות שלנו, לילי אינה מציגה שום מצגים, התחייבויות או תנאים מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, באשר באבטחתו של מידע כלשהו שהנכם עשויים לספק או פעולות בהן הנכם עשויים לעסוק במהלך השימוש שלכם באתר.

 1. הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת בחוק הרלוונטי, בשום מקרה, לילי, מעניקי הרישיון שלה, הספקים שלה או צדדים שלישיים כלשהם המוזכרים באתר, לא ישאו באחריות בגין כל הפסד או נזקים או הוצאות מכל סוג שהוא (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נזקים מפוצים, ישירים, עקיפים, נלוים או תוצאתיים, אבדן הכנסה או רווחים או נזקים הנובעים כתוצאה ממידע אבוד או הפרעה לעסקים, הפסד או נזק לשימוש באתר זה) הנובעים מהשימוש או מחוסר היכולת לעשות שימוש באתר או בתוכן שלו או כל כשל בביצוע, שגיאה, השמטה, הפרעה, השפעה, עיכוב בפעולה או בשידור, וירוס מחשבים, כשל המערכת הקוית, אבדן נתונים או אבדן שימוש הקשור לאתר, עוולה או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם לילי קיבלה הודעה על האפשרות להתרחשות נזקים כאמור ובין אם לאו. הפסקת השימוש באתר היא הסעד היחיד והבלעדי שלכם.

תוכנו של האתר לא נועד בשום צורה שהיא להוות תחליף ליעוץ רפואי מקצועי ואין לפרשו כהמצות לטיפול. לא התוכן ולא שום שירות אחר המוצע באמצעות האתר שלנו לא נועד להסתמכות לצורך אבחנה רפואית או טיפול רפואי. תמיד יש לקבל יעוץ של איש מקצוע מתחום הרפואה בכל שאלה העשויה להתעורר אצלכם לגבי מצב רפואי.

 1. שיפוי

הנכם מסכימים להגן ולפטור מאחריות את לילי, את הגופים הקשורים אליה וכן את נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה, מפני וכנגד כל אחד מהבאים: תביעות, נזקים, התחייבויות, הפסדים, חבויות, עלויות והוצאות ומפני כולם יחדיו (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, שער טרחת עורכי דין) הנובעים מתוך (i) השימוש שלכם או חוסר היכולת שלכם לעשות שימוש באתר; (ii) האינטראקציה שלכם עם משתמש כלשהו של האתר; או (iii) הפרתכם את תנאי השימוש הללו.

 1. חילוקי דעות והדין החל

תנאי שימוש אלה וכל חילוקי דעות או תביעה הנובעים מהם או בקשר אליהם או בנושא שלהם או ביצירתם (ובכלל זה חילוקי דעות או תביעות שאינם חוזיים) יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל מבלי להיזקק לעקרונות התנגשות דינים. אם הוראה כלשהי מהוראות תנאי שימוש אלה תקבע כפסולה על ידי בית משפט כלשהו בעל סמכות שיפוט, פסלותה של הוראה כאמור לא תשפיע על תוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי שימוש אלה. הנכם מסכימים באופן מפורש כי בתי המשפט בתל אביב, ישראל, יהיו בעלי סמכות השיפוט הבלעדית ליישוב כל חילוקי דעות או תביעות מול לילי, או כל חילוקי דעות או תביעות המתייחסים או הנובעים משימושכם באתר זה, או כל מחלוקת או תביעה הנובעים מתנאי שימוש אלה או בקשר אליהם, לנושאם או ליצירתם (ובכלל זה חילוקי דעות או תביעות שאינם חוזיים).

 1. הסכם ממצה

אלא אם נקבע באופן מפורש ב"הודעה משפטית" פרטנית באתר זה, תנאי שימוש אלה, מדיניות הפרטיות והקוקיז, וכן הצהרת זכויות היוצרים, מהווים הסכם ממצה בינך לבין לילי בקשר לשימוש באתר זה ובתוכנו.

 1. שינויים בתנאי השימוש

לילי שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף כעבור עשרה (10) ימים ממועד פרסום תנאי השימוש המתוקנים באתר, והמשך השימוש שלכם באתר לאחר מכן, פירושו כי הנכם מסכימים לשינויים הללו.

 1.  תקופת תוקף וביטול

לילי רשאית לבטל תנאי שימוש אלה, לבטל את הגישה שלך לכל האתר או לחלק ממנו, או להשעות גישה של משתמש כלשהו לכל האתר או לחלק ממנו, בכל עת, מבלי ליתן לכם הודעה על כך, אם היא מאמינה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, שהנכם הפרתם או עלולים להפר תנאי או תניה כלשהם בתנאי שימוש אלה, או מטעמי נוחות שלה. הנכם רשאים לבטל תנאי שימוש אלה בכל עת באמצעות השמדת כל החומרים שנתקבלו מהאתר או לחדול מלהשתמש באתר. סעיף 16 זה (תקופת תוקף וביטול) וסעיפים 7 (זכויות קניין רוחני), 9 (פרטיות), 10 (הגבלת חבות), 11 (הגבלת אחריות), 12 (שיפוי), 13 (חילוקי דעות והדין החל) וכן סעיף 18 (כללי) ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר ביטול תנאי שימוש אלה.

 1.  המחאה

תנאי שימוש אלה, וכן כל הזכויות והרישיונות שניתנים על פיהם, אינם ניתנים להעברה או להמחאה על ידך וניתנים להמחאה על ידי לילי בלבד, ללא הגבלה ומבלי שתנתן לכם כל הודעה.

 1.  כללי

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם ממצה בינכם לבין לילי בנוגע לאתר. אם הוראה כלשהי מהוראות תנאים אלה תחשב פסולה על ידי בית משפט מוסמך, פסלותה של הוראה כאמור לא תשפיע על תוקפן של ההוראות הנותרות בתנאי שימוש אלה, אשר יישארו במלוא התוקף והתחולה. שום ויתור על תנאי כלשהו בתנאי שימוש אלה לא ייחשב לויתור נוסף או ויתור מתמשך על תנאי כאמור או על תנאי אחר כלשהו, ומחדלו של צד לדרוש קיומה של זכות או הוראה הכלולות בתנאי שימוש אלה, לא תהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. הנכם מסכימים כי כל עילת תביעה העשויה להיות לכם והנובעת מהאתר הזה או בקשר אליו, חייבת להתממש תוך שנה אחת (1) לאחר שעילת התביעה נוצרה. שאם לא כן, עילת תביעה כאמור תדחה לצמיתות.

גרסה 3: מרץ 2015

למעלה
MTM5OTIy,MTM5OTc3,MTM5MDE0,MTM5OTUz,MTM5NjAx,MTM5NjMy,MTM5Mzk3,MTM5NDQx,MTM5NDQx,MTM5Njk0,MTM5NzQ4,MTM5NjQ5,MTM5ODky,MTM5NDEw,MTM5OTQ2,MTM5NDY1,MTM5OTkx,MTM5MDA0,MTM5MDEx,IDEzOTY0OQ==
MjAxOA==
MTM5OTIy-,MTM5OTc3-,MTM5MDE0-,MTM5OTUz-,MTM5NjAx-,MTM5NjMy-,MTM5Mzk3-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MDY3Njc2-,MTM5NzE3-,MTM5OTE1-,MTM5MDIx-,MTM5Njg3-,MTM5NzMx-,MTM5Nzg2-,MTM5NDQx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC90cnVsaWNpdHkvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=,MTM5ODky-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDEw-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTQ2-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5NDY1-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5OTkx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDA0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5MDEx-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9zdHJhdHRlcmEvaW5kZXguYXNweA==,MTM5Njk0-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NzQ4-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9iYXNhZ2xhci9pbmRleC5hc3B4,MTM5NjQ5-L2hlL3Byb2R1Y3QvcGF0aWVudC9odW1hbG9nLWt3aWtwZW4tMjAwL2luZGV4LmFzcHg=